Дейности

Развитието на спектъра от социални услуги за деца в ЦНСТДУ дава възможност да се осъществяват на практика залегналите в българското законодателство мерки за закрила на децата и младежи в риск. Интегрирането на разнообразни услуги и партньори позволява гъвкавост, отговаряйки на потребностите и особеностите на децата. ЦНСТДУ се развива като център на общността, който работи съвместно с всички държавни и общински структури за закрила на детето, както и с НПО, работещи в тази насока.

Главната цел на Центъра за настаняване от семеен тип за деца с увреждания (ЦНСТДУ) е осигуряване на качество на живот, което гарантира пълноценното физическо, емоционално и познавателно развитие и социално включване на всяко дете/младеж в естествената за него среда, чрез индивидуализирана грижа и подкрепа.

Услугата предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца и младежи, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване в ЦНСТДУ са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство.
ЦНСТДУ – Карлово предоставя индивидуализирана грижа на децата и младежите и подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот. Организирането на живота и услугите в Центъра са насочени към създаването на условия и нагласи у децата и младежите за равнопоставено участие в живота на местната общност.

Услугите се реализират на база предварително разработен график на дейностите за съответната година, който се планира в края на предходната след задълбочено проучване и екипно обсъждане, в съответствие с Методиката за условията и начина на предоставяне на социални услуги в ЦНСТ. Той е резултат от осъществен вътрешен мониторинг и контрол и самооценка на качеството на предоставените услуги.