Обучения

ПЪРВО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ЗА 2019 ГОДИНА ПРЕМИНАХА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ СОНИК СТАРТ

admin No Comments

В периода 08 – 10 май 2019 г. екипи от направление „Управление на социални услуги“ в СОНИК СТАРТ преминаха специализирано обучение на теми: „Семейна медиация. Иновативен метод за справяне със семейни конфликти. Работа с родители в процес на развод или фактическа раздяла. Правна рамка, касаеща социалните услуги“ и „Специфика при работа с деца и родители – жертви и/или свидетели на престъпления или пострадали от насилие. Превенция на агресивно поведение при подрастващите“.

Обучението се проведе в гр. Карлово, където в рамките на три дни специалистите от ЦОП Първомай, ЦНСТ Първомай, ЦОП Драгоман, ЦНСТ Драгоман, ЦОП Карлово, ЦНСТ Карлово, ДЦДУ Карлово и ЦНСТДУ Карлово имаха възможност да надградят своята професионална компетенция с обучител Иван Ралев – психолог, семеен конултант, клиничен психолог, тренинг – обучител, сертифициран обучител по програмата Lions Quest на Lions Clubs International Foundation.

Обучението включи богата теоретична и практическа програма, като се проведе интерактивно с примерни проблемни ситуации, решения, ролеви игри и казуси.

Обучението се проведе в съответствие с утвърдената Обучителна програма на СОНИК СТАРТ за 2019г. и постигна своите цели, не само по отношение на развитието на професионалните умения, но и на личностна промяна и растеж.

НАДГРАЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ

mainadmin No Comments

В периода 10-13 септември 2017 г. екипът на ЦНСТДУ премина поредното обучение, подкрепящо професионалната подготовка на специалистите, в в съответствие с утвърдената Обучителна програма за 2017г. Обучението се проведе в с. Кранево с обучители гл. ас. д-р. Анета Атанасова, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, и Ивайло Йосифов – магистър по социална психология, социален работник в Кризисен център за деца.

Участници бяха всички екипи от направление „Управление на социални услуги“ в СОНИК СТАРТ, които надградиха своите познания по отношение на: „Методи техники и подходи за работа с деца с аутизъм. Специфика на играта и подбор на играчки за деца със специални потребности“ и „Методи за справяне с агресивно поведение на потребители с психично отклонение“.

Специфичната дейност на центровере, както и богатият опит на обучителите, способства ефективния обмен и задълбочаване на разбирането на специалистите, но така също и рефлексията върху своята дейност и роля и повишаване на увереността и мотивацията на служителите.

20170910_155548
20170911_150828
20170911_150831
20170911_150834
20170912_122849
20170912_152111

 

УЧАСТИЕ НА ЕКИПА В ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА

mainadmin No Comments

В периода 21 – 22.07.17 г. екипът на ЦНСТДУ Карлово взе участие в обучения по темите “Техники за справяне с автоагресивно поведение – самонараняване, зависимости, хранителни разстройства” и „Методи за работа с хиперактивни деца и семейства с доминираща/водеща фигура на детето“.

Обученията се проведоха в гр. Първомай с обучител Ивайло Йосифов – магистър по социална психология, притежаващ богат опит в областта на консултирането, обучения и обмен на опит.

Теоретичните и практическите умения, които екипите усвоиха по време на обучението, ще повишат качеството на предлаганите социални услуги и ще се прилагат пряко в работата на специалистите в консултативната работа с деца и родители и при изготвянето на оценка на потребностите и индивидуалните планове за грижа.

20155894_2062199310472188_2690949172483171132_n
kjglsjjhms
lj;;vv

 

ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

mainadmin No Comments

На 07 юли служителите на ЦНСТДМ и ЦНСТДУ Карлово преминаха обучение на тема „Позитивни методи за постигане на приемливо поведение на потребителите“.

По време на обучителния ден, екипът подробно се запозна с „Позитивните методи за постигане на приемливо поведение на потребителите“; „Представата за позитивно поведение“; „Позитивно възпитание и мотивация“; „Ненасилствена комуникация“; „Активно слушане – основен елемент в общуването между служители и деца/младежи/“; „Дисциплината знак за обич“; „Вниманието и детето/младежа“ и „Интерактивно обучение и възпитание“.

 

 

 

УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ В ПЪРВОМАЙ

mainadmin No Comments

В периода 21 – 21.10.2016 г. ЦНСТДУ участва в обучения: „Невербални и вербални техники за установяване на ДОВЕРИЕ. Техники за ЕФЕКТИВНО ОБЩУВАНЕ. Разбиране на НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЯ“ и „Техники за работа със СЕМЕЙСТВА, които не осъзнават нуждата от ПОДКРЕПА“, които се проведоха в ЦОП в гр. Първомай. Обучител на екипите на СОНИК СТАРТ от Карлово, Дупница, Драгоман и Първомай беше Ивайло  Миланов.

С множество интерактивни методи, презентации и дискусии в двата обучителни дни участниците задълбочиха своите познания, разбиране и умения по темите: „Доверието в човешките взаимоотношения“; „Общуването – процес, нива, техники за ефективно общуване“; „Невербална комуникация“; „Система за закрила на детето – водещи принципи“; „Различията между социалните групи в обществото“; „Работа с недоброволни клиенти“; „Консултирането в социалната работа“; „Мотивационно интервю“; „Идентифициране на ресурсите на клиента“ и „Партньорски подход в работата със семействата“.

Обученията завършиха с обобщение и основни изводи от разгледаните теми и методиките за справяне в конкретни ситуации.

kjlkjgls
kks;kg
ojdoifj

 

КРИЗИСНА ИНТЕРВЕНЦИЯ

mainadmin No Comments

В съответствие с утвърдената Обучителна програма на СОНИК СТАРТ за 2016 г. екипите на СОНИК СТАРТ преминаха обучение на тема: Кризисна интервенция при бедствия, аварии и кризи“.

Обучението се проведе в гр. Драгоман на 11-12 юни 2016 г. с обучители: Ани Атанасова – доктор по психология, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, Ивайло Йосифов – магистър по социална психология, директор на Кризисен Център за деца, пострадали от насилие и социален работник в Държавна психиатрична болница „Св. Иван Рилски“ гр. Нови Искър, и Снежана Кънева – началник отдел „Сигурност, управление при кризи и oтбранително-мобилизационна подготовка“ в Община Сливен.

JGKHK
JHKHL
LJLKJL