УЧАСТИЕ В КРЪГЛА МАСА

mainadmin No Comment
Обмен на опит

В периода 07 – 09.04.2016 г. се проведе Кръгла маса на социалните работници и социалните асистенти в СОНИК СТАРТ, в която взеха участие експертите от Първомай, Карлово, Дупница, Левски, Драгоман, Каварна и Балчик.

Работната среща премина по предварително подготвена и одобрена работна програма с основни акценти: Реализиране и администриране на социалната работа в ЦОП, ДЦДУ, ЦНСТ, ДЦСХ, ЦНСТДУ и ДЦВХПУ; Промени в ЗСП; Обмяна на опит, ценни идеи, иновации, подходи, добри практики и срещани трудности в работата; Методи за предотвратяване на професионалното прегаряне на социалния работник и др. Участниците имаха възможност да анализират своите силни и слаби страни, препятствията и предизвикателства, пред които се изправят по време на работния процес.

KHHGJ
KHKVVV
KKF