За нас

Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания (ЦНСТДМУ) – Карлово е социална услуга от резидентен тип, разкрита от Община Карлово по Проект BG051PO001-5.2.12-0065-C0001, финансиран чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013“ и иницииран с помощта на програма “Регионално развитие”.

На 10.12.2015г. СОНИК СТАРТ и Община Карлово разписаха АНЕКС към основен Договор № 18 от 02.03.2012г. за управление на социални услуги, въз основа на който социалната услуга “Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания“, разкрита със Заповед № РД01-1282 от 17.08.2015г. на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, се предоставя за управление на СОНИК СТАРТ, считано от дата 01.01.2016г.

ЦНСТДМУ Карлово е част от една динамично развиваща се стопанска организация, която към края на 2016г. вече управлява Центрове за социални услуги на територията на общините: Дупница, Драгоман, Червен бряг, Левски, Балчик, Каварна, Първомай и Карлово, с тенденция към разширяване на обхвата, което от своя страна превръща СОНИК СТАРТ в най–голямата фирма – доставчик на социални услуги в България.